Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các phát biểu sau đây về diễn thể sinh thái, có bao nh

Trong các phát biểu sau đây về diễn thể sinh thái, có bao nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phát biểu sau đây về diễn thể sinh thái, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1)Diễn thể sinh thái là sự biến đổi tuần tự của quần xã sinh vật qua các giai đoạn khác nhau.

(2)Quá trình diễn thể có thể tạo nên một quần xã ổn định hoặc suy thoái

(3)Người ta có thể dự đoán được tương lai của quá trình diễn thể

(4)Diễn thể sinh thái có thể được ứng dụng trong việc quy hoạch vè nông lâm ngư nghiệp.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là : (1) (2) (3) (4)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn