Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các tập hợp sau tập hợp nào có đúng một tập hợp c

Trong các tập hợp sau tập hợp nào có đúng một tập hợp c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có đúng một tập hợp con:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tập hợp có đúng một tập hợp con là tập rỗng.

Giải chi tiết:

Tập hợp có đúng một tập hợp con là tập rỗng (emptyset  subset emptyset )                             

Chọn A.

Ý kiến của bạn