Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các tập hợp sau tập hợp nào là tập hợp rỗng A =

Trong các tập hợp sau tập hợp nào là tập hợp rỗng A =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tập hợp rỗng không chứa phần tử nào.

Giải chi tiết:

+) Xét đáp án A: (left{ begin{array}{l}x in mathbb{R}\left| x right| < 1end{array} right. Rightarrow  - 1 < x < 1) ( Rightarrow A = left( { - 1;,,1} right) ne emptyset )

( Rightarrow ) Loại đáp án A.

+) Xét đáp án B: (6{x^2} - 7x + 1 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 1\x = frac{1}{6}end{array} right.)  ( Rightarrow A = left{ 1 right} ne emptyset )

( Rightarrow ) Loại đáp án B.

+) Xét đáp án C: ({x^2} - 4x + 2 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 2 + sqrt 2 \x = 2 - sqrt 2 end{array} right.) ( Rightarrow A = emptyset )

Chọn C.

Ý kiến của bạn