Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Trong các từ xuân sau từ xuân nào được dùng với nghĩa

 Trong các từ xuân sau từ xuân nào được dùng với nghĩa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Trong các từ xuân sau, từ xuân nào được dùng với nghĩa gốc, từ xuân nào được dùng với nghĩa chuyển?

Mùa xuân là tết trồng cây,

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

                                                    (Hồ Chí Minh)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Giải chi tiết:

Từ xuân trong câu Mùa xuân là tết trồng cây được dùng với nghĩa gốc.

Từ xuân trong câu Làm cho đất nước càng ngày càng xuân được dùng với nghĩa chuyển.

Ý kiến của bạn