Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các tuyến sau đây tuyến nào có giá vé thấp nhất T

Trong các tuyến sau đây tuyến nào có giá vé thấp nhất T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các tuyến sau đây, tuyến nào có giá vé thấp nhất?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng số liệu đã cho để xét xem tuyến nào trong các tuyến đã cho có giá vé thấp nhất.

Giải chi tiết:

A. Tuyến I – V có giá vé: 10.000 đồng.

B. Tuyến II – IV có giá vé: 25.000 đồng.

C. Tuyến IV – V có giá vé: 10.000 đồng.

D. Tuyến II – III có giá vé: 7.000 đồng.

Như vậy tuyến II – III có giá vé thấp nhất.

Chọn D.

Ý kiến của bạn