Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong câu nào dưới đây từ “ăn được dùng với nghĩa gốc C

Trong câu nào dưới đây từ “ăn được dùng với nghĩa gốc C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong câu nào dưới đây, từ “ăn” được dùng với nghĩa gốc?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài Từ nhiều nghĩa.

Giải chi tiết:

Mỗi bữa em ăn hai bát cơm.

Chọn B.

Ý kiến của bạn