Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng Mĩ sử dụng biện ph

Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng Mĩ sử dụng biện ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng Mĩ sử dụng biện pháp nào để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 45.

Giải chi tiết:

Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng Mĩ sử dụng khẩu hiệu thúc đẩy dân chủ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Chọn D

Ý kiến của bạn