Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta năm 20

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta năm 20

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta năm 2005, chiếm tỉ trọng từ cao xuống thấp lần lượt là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng Atlat trang 19 Biểu đồ Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp

Ý kiến của bạn