Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc n

“Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta trong những năm sáu mươi” câu trên mắc lỗi:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ

Giải chi tiết:

- Lỗi thường gặp trong câu:

+ Thiếu chủ ngữ

+ Thiếu vị ngữ

+ Sai quan hệ giữa các vế câu.

- Câu trên mới có thành phần chủ ngữ, mắc lỗi thiếu chủ ngữ và vị ngữ. Sửa lại như sau:

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta trong những năm sáu mươi, chúng ta đã đạt được một số kết quả bước đầu.  

Ý kiến của bạn