Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 ở Đông Dương 1919-

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 ở Đông Dương 1919-

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 76 – 77.

Giải chi tiết:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nông nghiệp.

Chọn C

Ý kiến của bạn