Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong dao động điều hòa Vận tốc luôn trễ pha dpi 2 so v

Trong dao động điều hòa Vận tốc luôn trễ pha dpi 2 so v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong dao động điều hòa:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dao động điều hòa có:


(left{ begin{array}{l}x = A.cos left( {omega t + varphi } right)\v =  - omega A.sin left( {omega t + varphi } right) = omega A.cos left( {omega t + varphi  + dfrac{pi }{2}} right)\a =  - {omega ^2}Acos left( {omega t + varphi } right) = {omega ^2}Acos left( {omega t + varphi  + pi } right)\F =  - kxend{array} right.)

Giải chi tiết:

Ta có: (F =  - kx)

( Rightarrow ) Trong dao động điều hòa lực tác dụng lên vật trái dấu với li độ và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

Chọn B.

Ý kiến của bạn