Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong giai đoạn 1939 – 1945 Đảng Cộng sản Đông Dương đã

Trong giai đoạn 1939 – 1945 Đảng Cộng sản Đông Dương đã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong giai đoạn 1939 – 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10/1930) qua chủ trương:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xác định hạn chế của Luận cương chính trị (10/1930) (SGK Lịch sử 12, trang 95) và chỉ ra hạn chế được khắc phục trong giai đoạn 1939 – 1945.

Giải chi tiết:

- Một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10/1930) là chưa xác định đúng lực lượng cách mạng: đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, khả năng chống đế quốc và chống phong kiến ở một mức độ nhất định của giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo của một bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc và tay sai. => Hạn chế này được khắc phục giai đoạn 1939 – 1945 với việc thành lập mặt trận dân tộc thống nhất để đoàn kết đấu tranh.

Chọn C

Ý kiến của bạn