Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong gian gian Oxyz cho điểm M 3 - 22 và đường thẳng

Trong gian gian Oxyz cho điểm M 3 - 22 và đường thẳng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong gian gian (Oxyz,) cho điểm (Mleft( {3; - 2;2} right)) và đường thẳng (d:dfrac{{x - 3}}{1} = dfrac{{y + 1}}{2} = dfrac{{z - 1}}{{ - 2}}). Mặt phẳng đi qua (M) và vuông góc với (d) có phương trình là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Mặt phẳng (left( alpha  right)) vuông góc với đường thẳng (d) ( Rightarrow overrightarrow {{n_alpha }}  = overrightarrow {{u_d}} .)


Phương trình mặt phẳng (left( P right)) đi qua (Mleft( {{x_0};,{y_0};,{z_0}} right)) và có VTPT (overrightarrow n  = left( {a;,b;,c} right)) là: (aleft( {x - {x_0}} right) + bleft( {y - {y_0}} right) + cleft( {z - {z_0}} right) = 0.)

Giải chi tiết:

Ta có: (d:dfrac{{x - 3}}{1} = dfrac{{y + 1}}{2} = dfrac{{z - 1}}{{ - 2}}) có VTCP (overrightarrow {{u_d}}  = left( {1;,,2; - 2} right).)

Mặt phẳng (left( alpha  right))  cần tìm vuông góc với (d) ( Rightarrow overrightarrow {{n_alpha }}  = overrightarrow {{u_d}}  = left( {1;,,2; - 2} right).)

( Rightarrow left( alpha  right):,,,x - 3 + 2left( {y + 2} right) - 2left( {z - 2} right) = 0) ( Leftrightarrow x + 2y - 2z + 5 = 0).

Chọn A.

Ý kiến của bạn