Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hệ sinh thái sinh vật nào sau đây là sinh vật sản

Trong hệ sinh thái sinh vật nào sau đây là sinh vật sản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong hệ sinh thái, thực vật là sinh vật sản xuất

Vi khuẩn hoại sinh, nấm hoại sinh là sinh vật phân giải.

Lưỡng cư là sinh vật tiêu thụ.

Chọn D

Ý kiến của bạn