Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hệ tọa độOxycho tam giác ABC với A - 23 B 4 - 1

Trong hệ tọa độOxycho tam giác ABC với A - 23 B 4 - 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hệ tọa độ(Oxy,)cho tam giác (ABC) với (Aleft( { - 2;3} right);Bleft( {4; - 1} right),) trọng tâm của tam giác là (Gleft( {2; - 1} right).)Tọa độ đỉnh (C) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dùng công thức trọng tâm G của tam giác ABC : (left{ begin{array}{l}{x_G} = frac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3}\{y_G} = frac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3}end{array} right.).

Giải chi tiết:

 (Aleft( { - 2;3} right);Bleft( {4; - 1} right),) trọng tâm của tam giác là (Gleft( {2; - 1} right))( Rightarrow left{ begin{array}{l}2 = frac{{ - 2 + 4 + {x_C}}}{3}\ - 1 = frac{{3 - 1 + {y_C}}}{3}end{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{x_C} = 4\{y_C} =  - 5end{array} right.)

Tọa độ đỉnh (C) là: (left( {4; - 5} right).)

Chọn C.

Ý kiến của bạn