Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hệ trục Oxy cho đường thẳng d x - 2y + 2 = 0 Ảnh

Trong hệ trục Oxy cho đường thẳng d x - 2y + 2 = 0 Ảnh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hệ trục (Oxy), cho đường thẳng (left( d right):,,x - 2y + 2 = 0). Ảnh của đường thẳng (left( d right)) qua phép đối xứng trục (Ox) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Ảnh của đường thẳng (left( d right)) qua phép đối xứng trục (Ox) là đường thẳng (left( {d'} right)) song song với (left( d right)), từ đó suy ra dạng phương trình đường thẳng (left( {d'} right)).


- Lấy điểm (A in d) bất kì, xác định (A' = {D_{Ox}}left( A right)).


- Thay (A' in d'), từ đó xác định phương trình đường thẳng (d).

Giải chi tiết:

Gọi (d' = {D_{Ox}}left( d right) Rightarrow d'//d), do đó phương trình đường thẳng (d') có dạng (x - 2y + c = 0,,left( {c ne 2} right)).

Lấy (Aleft( {0;1} right) in d), gọi (A' = {D_{Ox}}left( A right)) ( Rightarrow A'left( {0; - 1} right)).

Vì (d' = {D_{Ox}}left( d right),,,A' = {D_{Ox}}left( A right) Rightarrow A' in d') nên ta có: (0 - 2.left( { - 1} right) + c = 0 Leftrightarrow c =  - 2).

Vậy phương trình đường thẳng (d') là (x - 2y - 2 = 0).

Chọn C.

Ý kiến của bạn