Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho vec v 33 và đường tròn C

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho vec v 33 và đường tròn C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho (vec vleft( {3;3} right)) và đường tròn (left( C right):{mkern 1mu} {mkern 1mu} {left( {x - 1} right)^2} + {left( {y + 2} right)^2} = 9). Tìm phương trình đường tròn (left( {C'} right)) là ảnh của (left( C right)) qua phép tịnh tiến ({T_{vec v}}.)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất của phép tịnh tiến điểm M thành M’ theo vecto v thì (overrightarrow {MM'}  = overrightarrow v ).

Giải chi tiết:

Đường tròn (C): ({left( {x - 1} right)^2} + {left( {y + 2} right)^2} = 9)có tâm I(1;-2); bán kinh R=3.

Gọi I’ là tâm đường tròn (C’).

Phép tịnh tiến điểm I thành điểm I’ theo véc-tơ (vec vleft( {3;3} right)) thì (overrightarrow {II'}  = overrightarrow v ).

Suy ra (I'left( {4;1} right))

Đường tròn (C’) có tâm là (I'left( {4;1} right)); R=3 nên có dạng ({left( {x - 4} right)^2} + {left( {y - 1} right)^2} = 9)

Chọn A.

Ý kiến của bạn