Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hợp chất đồng thể hiện các số oxi hóa là +2 +3 +2

Trong hợp chất đồng thể hiện các số oxi hóa là +2 +3 +2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hợp chất, đồng thể hiện các số oxi hóa là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về các hợp chất của đồng.

Giải chi tiết:

Trong các hợp chất, Cu có số oxi hóa +1 và +2.

Ví dụ:

Số oxi hóa +2: CuO, CuSO4, CuCl2, …

Số oxi hóa +1: Cu2O, CuCl, …

Đáp án C

Ý kiến của bạn