Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian Oxyz cho điểm E 213 mặt phẳng P 2x +

Trong không gian Oxyz cho điểm E 213 mặt phẳng P 2x +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian (Oxyz), cho điểm (Eleft( {2;1;3} right),) mặt phẳng (left( P right):2x + 2y - z - 3 = 0) và mặt cầu (left( S right):{left( {x - 3} right)^2} + {left( {y - 2} right)^2} + {left( {z - 5} right)^2} = 36).  Gọi (Delta ) là đường thẳng đi qua (E,) nằm trong (left( P right)) và cắt (left( S right)) tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của (Delta ) là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn