Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian Oxyz cho đường thẳng ddx - 12 = dy1 =

Trong không gian Oxyz cho đường thẳng ddx - 12 = dy1 =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian (Oxyz), cho đường thẳng (d:dfrac{{x - 1}}{2} = dfrac{y}{1} = dfrac{{z + 2}}{{ - 3}}) và mặt phẳng (left( P right):2x + y + z - 1 = 0). Gọi (Delta ) là đường thẳng nằm trong (left( P right)), cắt và vuông góc với (d).  Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của (Delta )?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn