Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian Oxyz cho mặt cầu S x^2 + y^2 + z - 1

Trong không gian Oxyz cho mặt cầu S x^2 + y^2 + z - 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian (Oxyz), cho mặt cầu (left( S right):{x^2} + {y^2} + {left( {z - 1} right)^2} = 16). Bán kính của (left( S right)) bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Mặt cầu (left( S right):{left( {x - a} right)^2} + {left( {y - b} right)^2} = {R^2}) có bán kính (R.)

Giải chi tiết:

Mặt cầu (left( S right):{x^2} + {y^2} + {left( {z - 1} right)^2} = 16) có bán kính (R = sqrt {16}  = 4).

Chọn C.

Ý kiến của bạn