Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian Oxyz cho mặt cầu S x^2 + y^2 + z + 3

Trong không gian Oxyz cho mặt cầu S x^2 + y^2 + z + 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian (Oxyz), cho mặt cầu (left( S right):,,,{x^2} + {y^2} + {left( {z + 3} right)^2} = 5). Mặt cầu (left( S right)) cắt mặt phẳng (left( P right):,,2x - y + 2z + 3 = 0) theo một đường tròn có bán kính bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn B.

Ý kiến của bạn