Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian Oxyzcho mặt cầu S x^2 + y^2 + z - 2

Trong không gian Oxyzcho mặt cầu S x^2 + y^2 + z - 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian (Oxyz,)cho mặt cầu (left( S right):{x^2} + {y^2} + {left( {z - 2} right)^2} = 16). Bán kính của mặt cầu (left( S right)) bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Mặt cầu (,{left( {x - a} right)^2} + {left( {y - b} right)^2} + {left( {z - c} right)^2} = {R^2}) có tâm (Ileft( {a;,b;,c} right)) và bán kính (R.)

Giải chi tiết:

Mặt cầu (left( S right):,,,{x^2} + {y^2} + {left( {z - 2} right)^2} = 16) có bán kính (R = 4).

Chọn A.

Ý kiến của bạn