Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm  M 2 - 13

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm  M 2 - 13

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm  (Mleft( {2; - 1;3} right)) và mặt phẳng (alpha :2{rm{x}} - 5y + z - 1 = 0). Phương tình mặt phẳng nào dưới đây đi qua M và song song với (left( alpha  right))?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn