Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz,) cho hai đường thẳng ({d_1}:,,,dfrac{x}{2} = dfrac{{y - 1}}{1} = dfrac{{z + 1}}{{ - 2}}) và ({d_2}:,,dfrac{{x - 1}}{1} = dfrac{{y - 2}}{2} = dfrac{{z - 3}}{{ - 2}}.) Khoảng cách giữa hai đường thẳng này bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cho đường thẳng ({d_1}) đi qua điểm ({M_1}) và có VTCP (overrightarrow {{u_1}} ;) đường thẳng ({d_2}) đi qua điểm ({M_2}) và có VTCP (overrightarrow {{u_2}} .)  Khi đó ta có khoảng cách giữa ({d_1},,,{d_2}) được tính bởi công thức: (dleft( {{d_1};,,{d_2}} right) = dfrac{{left| {left[ {overrightarrow {{u_1}} ,,overrightarrow {{u_2}} } right].overrightarrow {{M_1}{M_2}} } right|}}{{left| {left[ {overrightarrow {{u_1}} ,,overrightarrow {{u_2}} } right]} right|}}.)

Giải chi tiết:

Ta có:

({d_1}:,,,dfrac{x}{2} = dfrac{{y - 1}}{1} = dfrac{{z + 1}}{{ - 2}}) ( Rightarrow {d_1})  đi qua ({M_1}left( {0;,,,1;,, - 1} right)) và có 1 VTCP là: (overrightarrow {{u_1}}  = left( {2;,,1; - 2} right).)

({d_2}:,,dfrac{{x - 1}}{1} = dfrac{{y - 2}}{2} = dfrac{{z - 3}}{{ - 2}}) ( Rightarrow {d_2}) đi qua ({M_2}left( {1;,,2;,,3} right)) và có 1 VTCP là: (overrightarrow {{u_2}}  = left( {1;,,2; - 2} right).)

( Rightarrow left{ begin{array}{l}overrightarrow {{M_1}{M_2}}  = left( {1;,,1;,,4} right)\left[ {overrightarrow {{u_1}} ,,,overrightarrow {{u_2}} } right] = left( {2;,,2;,,3} right)end{array} right.) ( Rightarrow dleft( {{d_1};,,{d_2}} right) = dfrac{{left| {left[ {overrightarrow {{u_1}} ,,overrightarrow {{u_2}} } right].overrightarrow {{M_1}{M_2}} } right|}}{{left| {left[ {overrightarrow {{u_1}} ,,overrightarrow {{u_2}} } right]} right|}}) ( = dfrac{{left| {2 + 2 + 12} right|}}{{sqrt {{2^2} + {2^2} + {3^2}} }} = dfrac{{16}}{{sqrt {17} }}.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn