Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD Độ

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD Độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz) cho tứ diện (ABCD). Độ dài đường cao vẽ từ (D) của tứ diện (ABCD) cho bởi công thức nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: ({V_{ABCD}} = dfrac{1}{3}.dleft( {D;left( {ABC} right)} right).{S_{ABC}} Rightarrow dleft( {D;left( {ABC} right)} right) = dfrac{{3{V_{ABCD}}}}{{{S_{ABC}}}})


Sử dụng công thức: ({V_{ABCD}} = dfrac{1}{6}left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD} } right|), ({S_{ABC}} = dfrac{1}{2}left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right]} right|).

Giải chi tiết:

Ta có:

(begin{array}{l}{V_{ABCD}} = dfrac{1}{3}.dleft( {D;left( {ABC} right)} right).{S_{ABC}}\ Rightarrow dleft( {D;left( {ABC} right)} right) = dfrac{{3{V_{ABCD}}}}{{{S_{ABC}}}}\ Rightarrow dleft( {D;left( {ABC} right)} right) = dfrac{{3.dfrac{1}{6}left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD} } right|}}{{dfrac{1}{2}left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right]} right|}} = dfrac{{left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD} } right|}}{{left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right]} right|}}end{array})

Vậy (h = dfrac{{left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD} } right|}}{{left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right]} right|}}).

Chọn A.

Ý kiến của bạn