Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian với hệ tọa độ rmOxyz cho hai điểm A -

Trong không gian với hệ tọa độ rmOxyz cho hai điểm A -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ ({rm{Oxyz}}) , cho hai điểm (Aleft( { - 2;1;0} right)) , (Bleft( {2;5; - 4} right)) . Phương trình mặt cầu đường kính AB là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn