Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong lịch sử phát sinh Người hiện đại trình tự xuất hi

Trong lịch sử phát sinh Người hiện đại trình tự xuất hi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong lịch sử phát sinh Người hiện đại, trình tự xuất hiện các loài người biểu diễn bằng sơ đồ


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong lịch sử phát sinh Người hiện đại, trình tự xuất hiện các loài người theo thứ tự: Người khéo léo → Người đứng thẳng → Người thông minh

Chọn D

Ý kiến của bạn