Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng (d) y = ax + 5 đi qu

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng (d) y = ax + 5 đi qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng (d) y = ax + 5 đi qua M(-1;3). Hệ số góc của d là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C

Ý kiến của bạn