Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số giao điểm của parabol y = x^2

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số giao điểm của parabol y = x^2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số giao điểm của parabol y = x^2  và đường thẳng y = 2x + 3  là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A

Ý kiến của bạn