Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mô hình cấu trúc của operon Lac ở vi khuẩn Ecoli

Trong mô hình cấu trúc của operon Lac ở vi khuẩn Ecoli

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mô hình cấu trúc của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, Gen R và operon đều thuộc 1 phân tử ADN. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1). Nếu gen R nhân đôi 5 lần thì gen A cũng nhân đôi 5 lần.

(2). Nếu gen Y tạo ra 3 phân tử mARN thì gen A tạo ra 6 phân tử mARN.

(3). Nếu vùng P của operon hỏng thì gen R cũng ngừng quá trình phiên mã.

(4). Nếu vùng Y bị đột biến điểm thì gen Z và gen A cũng đều bị đột biến điểm.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các gen cấu trúc trong operon có cùng số lần nhân đôi, số lần phiên mã.

Các gen trên 1 phân tử ADN có cùng số lần nhân đôi.

Giải chi tiết:

(1) đúng, vì gen R và gen A cùng nằm trên 1 ADN.

(2) sai, số lần phiên mã của 2 gen là như nhau. Kết thúc phiên mã tạo ra 1 mARN mang đoạn ARN của 3 gen.

(3) sai, nếu vùng P bị hỏng → ARN polimeraza không liên kết được → các gen cấu trúc không được phiên mã.

(4) sai, đột biến điểm xảy ra ở 1 cặp nucleotit ở gen Y, không liên quan tới gen Z, A.

Ý kiến của bạn