Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt

Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về 0oC Biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét cân bằng :   N2 + 3H2 (overset {} leftrightarrows ) 2NH3

         Ban đầu    10      10

        Phản ứng    2        6                4

        Cân bằng    8        4                4

=> V sau = 16 lít

Do cùng chứa trong 1 bình kín và nhiệt độ giống nhau

=> n1/P1 = n2/P2. Do tỉ lệ V = tỉ lệ số mol

=> P2 = 16.10/20 = 8 atm

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn