Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một dao động điều hòa khi biết tần số góc omega

Trong một dao động điều hòa khi biết tần số góc omega

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một dao động điều hòa, khi biết tần số góc (omega ), biên độ A. Công thức liên hệ giữa vận tốc v của vật với li độ x của vật ở cùng thời điểm có dạng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phương trình li độ và vận tốc trong dao động điều hòa:


(left{ begin{array}{l}x = A.cosleft( {omega t + varphi } right)\v =  - omega A.sin left( {omega t + varphi } right)end{array} right.)

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}x = A.cosleft( {omega t + varphi } right) Rightarrow dfrac{{{x^2}}}{{{A^2}}} = co{s^2}left( {omega t + varphi } right)\v =  - omega A.sin left( {omega t + varphi } right) Rightarrow dfrac{{{v^2}}}{{{omega ^2}{A^2}}} = {sin ^2}left( {omega t + varphi } right)end{array} right.)

( Rightarrow dfrac{{{x^2}}}{{{A^2}}} + dfrac{{{v^2}}}{{{omega ^2}{A^2}}} = 1 Rightarrow {A^2} = dfrac{{{v^2}}}{{{omega ^2}}} + {x^2})

Chọn C.

Ý kiến của bạn