Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện

Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Gọi L là độ tự cảm và C là điện dung của mạch. Tại thời điểm (t), hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là (u) và cường độ dòng điện trong mạch là (i). Gọi ({U_0}) là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện và ({I_0})  là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức liên hệ giữa (u)  và (i)  là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Năng lượng điện từ:


({W_{LC}} = {W_L} + {W_C} Leftrightarrow dfrac{1}{2}L{i^2} + dfrac{1}{2}C{u^2} = dfrac{1}{2}LI_0^2 = dfrac{1}{2}CU_0^2)

Giải chi tiết:

Ta có: ({W_{LC}} = {W_L} + {W_C} Leftrightarrow dfrac{1}{2}L{i^2} + dfrac{1}{2}C{u^2} = dfrac{1}{2}CU_0^2)

( Leftrightarrow L{i^2} + C{u^2} = CU_0^2 Leftrightarrow {i^2} = dfrac{C}{L}.left( {U_0^2 - {u^2}} right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn