Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một locut có 2 al

Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một locut có 2 al

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một locut có 2 alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình 75% cây thân cao: 25% cây thân thấp. Sau 3 thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá, kiểu hình thân thấp ở thế hệ F3 chiếm tỷ lệ 9%. Tính theo lý thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể P là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P : 75% A- : 25% aa

3 thế hệ ngẫu phối

F3 : aa = 9%

ð  Tần số alen a là

Vậy ở quần thể P, tỉ lệ kiểu gen Aa là : (0,3 – 0,25) x 2 = 0,1

Vậy P : 0,65AA : 0,1Aa : 0,25aa

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn