Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong nguyên phân các tế bào trải qua mấy lần phân bào

Trong nguyên phân các tế bào trải qua mấy lần phân bào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong nguyên phân các tế bào trải qua mấy lần phân bào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong nguyên phân các tế bào trải qua 1 lần phân bào ở kì cuối.

Chọn A

Ý kiến của bạn