Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong những năm 1929 - 1933 mâu thuẫn nào là chủ yếu tr

Trong những năm 1929 - 1933 mâu thuẫn nào là chủ yếu tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong những năm 1929 - 1933, mâu thuẫn nào là chủ yếu trong xã hội Việt Nam?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suy luận, loại trừ.

Giải chi tiết:

Trong xã hội Việt Nam có hai mâu thuẫn cơ bản là:

- Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.

- Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. → Trong những năm 1929 - 1933, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai phản động.

Ý kiến của bạn