Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong phân tử HNO3 nguyên tử N có cộng hóa trị là 5 2 3

Trong phân tử HNO3 nguyên tử N có cộng hóa trị là 5 2 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong phân tử HNO3, nguyên tử N có cộng hóa trị là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Viết công thức cấu tạo của HNO3


- Hóa trị của nguyên tử N bằng số liên kết xung quanh nó. 


Lưu ý: Trong phân tử có liên kết cho - nhận, một cặp electron do một nguyên tử cho được tính là 1 liên kết cộng hóa trị.

Giải chi tiết:

CTCT của HNO3:

⟹ Nguyên tử N trong HNO3 có cộng hóa trị là 4.

Lưu ý: Trong phân tử có liên kết cho - nhận, một cặp electron do một nguyên tử cho được tính là 1 liên kết cộng hóa trị.

Đáp án D

Ý kiến của bạn