Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong quá trình nghiên cứu, người ta thấy rằng có nhiều trườ

Trong quá trình nghiên cứu, người ta thấy rằng có nhiều trườ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình nghiên cứu, người ta thấy rằng có nhiều trường hợp đột biến lặn có lợi nhưng vẫn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ ra khỏi quần thể. Điều giải thích nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Khi gen đột biến lặn có lợi liên kết chặt (liên kết hoàn toàn) với gen đột biến trội có hại thì chọn lọc tự nhiên sẽ loại bỏ gen trội có hại làm cho cá thể có kiểu gen trội có hại đó bị chết (bị loại bỏ). Vì gen lặn có lợi liên kết với gen trội có hại nên khi cá thể có kiểu gen này bị loại thì gen có lợi cũng bị loại.

=> Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn