Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin ở giai đoạn hoa

Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin ở giai đoạn hoa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có vai trò cung cấp năng lượng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có vai trò cung cấp năng lượng để axit amin được hoạt hóa và gắn với tARN (SGK Sinh 12 trang 12)

Chọn A

Ý kiến của bạn