Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong số các este sau este có mùi chuối chín là Metyl a

Trong số các este sau este có mùi chuối chín là Metyl a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong số các este sau, este có mùi chuối chín là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí của este.

Giải chi tiết:

Este có mùi chuối chín là: Isoamyl axetat (CTCT: CH3COO-CH2-CH2-CH(CH3)-CH3).

Chọn C.

Ý kiến của bạn