Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong số các hiđrocacbon có tên sau: butan, isobutilen, đivi

Trong số các hiđrocacbon có tên sau: butan, isobutilen, đivi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong số các hiđrocacbon có tên sau: butan, isobutilen, đivinyl, toluen, propin, vinylbenzen, vinyl axetilen. Có bao nhiêu hiđrocacbon có thể làm mất màu thuốc tím ? (có thể đun nóng nếu cần) 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

isobutilen, đivinyl, toluen, propin, vinylbenzen, vinyl axetilen.

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn