Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng hai khe  đ

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng hai khe  đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe  được chiếu bằng nguồn đơn sắc có bước sóng  (0,4mu m). Khoảng cách giữa 2 khe là (0,8mm), khoảng cách từ hai khe tới màn là (2m). Tại điểm M cách vân chính giữa (7,5mm) có vân sáng hay vân tối? Thứ mấy?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khoảng vân:  (i = dfrac{{lambda D}}{a})


Vân sáng bậc k và vân tối thứ k có vị trí: (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{{x_s} = ki;{mkern 1mu} {mkern 1mu} k in Z}\{{x_t} = left( {k - dfrac{1}{2}} right).i;{mkern 1mu} {mkern 1mu} k in Z}end{array}} right.)


Xét tại M nếu:


+(dfrac{{{x_M}}}{i} = k) thì tại M là vân sáng bậc k


+ (dfrac{{{x_M}}}{i} = k - dfrac{1}{2}) thì tại M là vân tối thứ k

Giải chi tiết:

Khoảng vân: (i = dfrac{{lambda D}}{a} = dfrac{{0,4.2}}{{0,8}} = 1mm)

Xét tại M:  (dfrac{{{x_M}}}{i} = dfrac{{7,5}}{1} = 7,5 = 8 - dfrac{1}{2} Rightarrow k = 8)

Vậy tại M là vân tối thứ 8.

Chọn C.

Ý kiến của bạn