Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng Lần thứ nhấ

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng Lần thứ nhấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ ({lambda _1} = 0,56mu m) và ({lambda _2}) với (0,67mu m < {lambda _2} < 0,74mu m;), thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ ({lambda _2}). Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ ({lambda _1},{lambda _2}) và ({lambda _3}), với ({lambda _3} = dfrac{7}{{12}}.{lambda _2}), khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức xác định vị trí vân sáng: ({x_s} = ki = k.dfrac{{lambda D}}{a};k in Z)


Hai vân sáng trùng nhau: ({x_{s1}} = {x_{s2}} Leftrightarrow {k_1}{lambda _1} = {k_2}{lambda _2})

Giải chi tiết:

+ Lần thứ nhất: Tại vị trí vân sáng cùng màu với vân trung tâm có:

({k_1}.0,56 = 7.{lambda _2} Rightarrow {lambda _2} = 0,08{k_1})

Mà (0,67mu m < {lambda _2} < 0,74mu m; Leftrightarrow 0,67 < 0,08{k_1} < 0,74)

( Rightarrow 8,385 < {k_1} < 9,25 Rightarrow {k_1} = 9 Rightarrow {lambda _2} = 0,08.9 = 0,72mu m)

( Rightarrow {lambda _3} = dfrac{7}{{12}}.{lambda _2} = dfrac{7}{{12}}.0,72 = 0,42mu m)

+ Lần thứ 2: Tại vị trí các vân sáng trùng nhau:

({k_1}.0,56 = {k_2}.0,72 = {k_3}.0,42 Leftrightarrow 28{k_1} = 36{k_2} = 21{k_3})

Có (BCNNleft( {28;36;21} right) = 252 Rightarrow left{ begin{array}{l}{k_1} = 9n\{k_2} = 7n\{k_3} = 12nend{array} right.)

Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm có: 8 vân sáng của ({lambda _1}), 6 vân sáng của ({lambda _2}), 11 vân sáng của ({lambda _3}).

Trong khoảng giữa 2 vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm còn có các vân sáng trùng nhau của 2 bức xạ. Cụ thể là có 2 vân trùng nhau của bức xạ ({lambda _1}) và ({lambda _2}).

( Rightarrow ) Tổng số vân sáng đơn sắc là: (N = 8 + 6 + 11 - 2.2 = 21) (vân sáng)

Chọn D.

Ý kiến của bạn