Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thời gian ở Quảng Châu Trung Quốc từ năm 1924 đến

Trong thời gian ở Quảng Châu Trung Quốc từ năm 1924 đến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thời gian ở Quảng Châu (Trung Quốc) từ năm 1924 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc có hoạt động nào sau đây nhìn chuẩn bị cho bước chuyển biến về chất của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích.

Giải chi tiết:

- Đáp án A lựa chọn vì trong giai đoạn này Nguyễn Ái Quốc đã mở các lớp huấn luyện chính trị đào tạo cán bộ cách mạng.

- Đáp án B loại vì sự phân hóa xuất phát từ hạn chế lịch sử của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chứ không phải do Nguyễn Ái Quốc.

- Đáp án C loại vì từ sau khi đọc bản Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin năm 1920 thì Nguyễn Ái Quốc đã tích cực nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và xây dựng, truyền bá lí luận giải phóng dân tộc về Việt Nam.

- Đáp án D loại vì Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu cách mạng Việt Nam là 1 bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

Chọn: A

Ý kiến của bạn