Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thực tế người ta thường nấu rượu ancol etylic từ

Trong thực tế người ta thường nấu rượu ancol etylic từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thực tế người ta thường nấu rượu (ancol etylic) từ gạo. Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột → glucozơ → ancol. Lên men 10 kg gạo (chứa 81% tinh bột về khối lượng) thu được V lít ancol etylic 46o. Biết hiệu suất của cả quá trình là 64% và khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml. Giá trị của V là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH


Dựa và dãy chuyển hóa ⟹ nC2H5OH (LT) ⟹ nC2H5OH (TT) (Do H = 64%) ⟹ mC2H5OH.


⟹ VC2H5OH = m/D ⟹ V = Vrượu = VC2H5OH.100/46 (lít).

Giải chi tiết:

mtinh bột = 10.81%/100% = 8,1 kg = 8100 gam ⟹ ntinh bột = 50/n mol.

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH

Dựa vào dãy chuyển hóa ⟹ nC2H5OH (LT) = 2n.ntinh bột = 100 mol.

Do H = 64% ⟹ nC2H5OH (TT) = 100.64%/100% = 64 mol.

⟹ mC2H5OH = 64.46 = 2944 gam.

⟹ VC2H5OH = m/D = 2944/0,8 = 3680 ml = 3,68 lít.

⟹ V = Vrượu = VC2H5OH.100/46 = 3,68.100/46 = 8 lít.

Chọn A.

Ý kiến của bạn