Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường một

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phép lai 1 cặp gen dị hợp sẽ cho tỉ lệ kiểu hình 3/4 trội: 1/4 lặn

Phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ là: (C_4^3 times {left( {dfrac{3}{4}} right)^3} times dfrac{1}{4} = dfrac{{27}}{{64}})

Chọn A

Ý kiến của bạn