Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Trong trường hợp nào tia khúc xạ đi gần pháp tuyến hơn so v

 Trong trường hợp nào tia khúc xạ đi gần pháp tuyến hơn so v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Trong trường hợp nào tia khúc xạ đi gần pháp tuyến hơn so với tia tới?

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn