Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền 35Cl chiếm 75 và

Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền 35Cl chiếm 75 và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: 35Cl chiếm 75% và 37Cl chiếm 25%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố clo là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính NTK trung bình:


(overline M = dfrac{{{x_1}.{A_1} +... + {x_n}{A_n}}}{{100}}) với x1, …, xn là phần trăm số nguyên tử của các đồng vị có số khối A1, …, An

Giải chi tiết:

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố Cl là:

({overline M _{Cl}} = dfrac{{35.75 + 37.25}}{{100}} = 35,50)

Đáp án B

Ý kiến của bạn