Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú chủ yếu của dâ

Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú chủ yếu của dâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc ít người:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn